פרופ' פול פרוש

פול פרוש
ראש ועדת סינון וראש תכנית הדוקטורט
שעות קבלה: יוםג' 10:30-11:30, חדר 5418
02-5883213